Aviso legal

1. ¿Quen é o Responsable dos tratamentos?

Na seguinte táboa poñemos á súa disposición a información da entidade responsable para facilitarlles o contacto coa mesma.

Denominación

Parroquia de Santa María da Fonsagrada

CIF

R – 27.005.74 – C

Enderezo

Rúa Maior, s/n, 27100, A Fonsagrada (Lugo)

Teléfono

982 340 096

E-mail

info@parroquiasdeafonsagrada.es

2. ¿Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Na Parroquia de Santa María da Fonsagrada tratamos a información que nos proporcionan coa finalidade de xestionar as actividades organizadas pola Parroquia (catequese, convivencias, peregrinacións, etc.). Os seus datos empregaranse tamén para o envío de información das actividades organizadas pola Parroquia ou ben pola Igrexa católica.

Tamén serán tratados especialmente para o envío de información de eucaristías, funerais, festas e/ou cartas aos fregueses.

En ningún suposto devanditos datos utilizaranse para a elaboración dun perfil comercial (debido a que iso non entra nos nosos fins) nin se tomarán decisións automatizadas a efectos de envío de propaganda comercial ou información publicitaria.

Iso con todo, os datos recolleitos utilizaranse, salvo que se opoña a iso expresamente, para remitir información sobre as devanditas actividades..

3. ¿Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos proporcionados serán conservados de forma estritamente confidencial e adoptándose as medidas de seguridade necesarias para garantir a súa integridade e que se faga deles un uso responsable.

O prazo de conservación dos devanditos datos será mentras non sexa revogado o seu consentimento ou o esixido para o cumprimento das responsabilidades legais que deles póidanse derivar, por exemplo durante o prazo esixidos pola normativa fiscal.

4. ¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimiento previo do interesado para participar e recibir información sobre as actividades da Parroquia ou a Igrexa católica.

5. ¿A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Os datos proporcionados en ningún momento serán cedidos a terceiros, salvo ao Bispado de Lugo ou cando sexa necesario para o cumprimento das obrigacións legais ás que a Parroquia está suxeita (obrigas fiscais, etc.).

6. ¿Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

• Vde. ten dereito a coñecer se na Parroquia de Santa María da Fonsagrada están a tratarse os seus datos persoais.

• Vde. pode acceder aos devanditos datos, en caso de recibir confirmación afirmativa de que estes forman parte dos nosos tratamentos, e, así mesmo, exercitar o seu dereito para rectificar calquera dato inexacto ou que se modificou desde o momento da súa obtención.

• Vde. tamén pode exercitar o seu dereito para suprimir devanditos datos unha vez xa non sexan necesarios para os fins para os que foron solicitados ou por outros motivos que estime oportunos.

• Nalgúns casos, Vde. pode solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, polo que serán conservados, unicamente, para o exercicio ou defensa de reclamacións.

• Vde. ten tamén dereito a opoñerse a que desde  Parroquia de Santa María da Fonsagrada se traten os seus datos persoais, polo que se procederá a deixar de tratar os devanditos datos salvo por cumprimento de obrigacións lexítimas ineludibles ou para o exercicio e defensa de reclamacións.

• Vde. ten dereito a solicitar a portabilidade dos seus datos persoais, para que estes poidan ser transmitidos directamente ao novo responsable designado por Vde. cando sexa tecnicamente posible.

Vde. pode solicitar que se exercite calquera dos dereitos arriba mencionados mediante unha comunicación expresa por escrito remitida ao Responsable dos tratamentos (véxase punto 1).

O exercicio de calquera destes dereitos é gratuíto e na solicitude do mesmo deberá constar:

• Nome e apelidos da persoa interesada.

• Fotocopia do DNI ou pasaporte.

• Fotocopia do DNI ou pasaporte da persoa autorizada e documento que identifique dita autorización, se se actúa en representación da persoa interesada.

• Detalle da petición que se realiza.

• Enderezo a efectos de notificacións.

• Data e sinatura da persoa solicitante.

• Documentos acreditativos da petición formulada, se fosen necesarios.

Se Vde. non queda satisfeito no exercicio dos seus dereitos, poderá presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD):

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/